Poznawcze aspekty doświadczenia mistycznego…

Fragment pracy magisterskiej (rozdział II i III) napisanej przez Jakuba Safjańskiego.

„Poznawcze aspekty doświadczenia mistycznego na wybranych przykładach z chrześcijańskiej oraz wschodniej kultury duchowej”