Projekty więzienne

Medytacja jako sposób na uspokojenie umysłu, poprawę koncentracji, obniżenie poziomu stresu oraz lęku.
‘’JESTEM TU I TERAZ’ PROGRAM PRACY Z UMYSŁEM
Na wstępie zaleca się ruch, ewentualnie ćwiczenia rozciągające dla rozładowania napięcia

Program resocjalizacji sprzyjający readaptacji siebie, swojego miejsca w społeczeństwie oraz nawyku wysokich norm etycznych. Poniższa wersja programu jest przeznaczona dla osób osadzonych w Zakładach Karnych. Program autorski, opracował Janusz Bazan dla Stowarzyszenia ‘’Przebudzeni’’ zajmującego się pomocą więźniom oraz osobom wychodzącym na wolność. Bardzo istotną stroną programu jest jego indywidualizacja w zakresie segmentu a następnie pojedynczej osoby do której jest skierowany, dlatego też wszelkie ewentualne zmiany programowe wymagają zgody autora lub stowarzyszenia.
1. UZASADNIENIE PROGRAMU
Każdemu człowiekowi w krytycznych momentach życia jest niezbędne wsparcie. Do trudnych sytuacji należy niewątpliwie okres pobytu w więzieniu. Izolacja więzienna, jest postrzegana jako specyficzna sytuacja, która rodzi szereg stanów zagrożenia oraz konfliktuje skazanych we wszystkich możliwych układach międzyludzkich. Co więcej, więzienie należy do miejsc niesłychanie demoralizujących. Pobyt w Zakładzie Karnym to nie tylko okazja do spotkania z poważnymi przestępcami, zetknięcie się z zachowaniami typowymi dla środowisk wysoce zdemoralizowanych, ale także miejsce, w którym ludzie doświadczają ogromnego stresu, bezczynności i nudy. Wykonywanie kary pozbawienia wolności zgodnie ze swoją istotą, ma za zadanie, czasową izolację przestępcy od społeczeństwa. Niestety, osoby skazane bardzo często nabywają syndrom ‘’wyuczonej bezradności’’ . Długa izolacja od normalnych warunków egzystencji pozbawia ich umiejętności rozwiązywania własnych problemów oraz podejmowania jakichkolwiek decyzji, zarówno tych istotnych, jak i najbardziej oczywistych. Instytucja totalna jaką stanowi więzienie, bardzo często skutecznie eliminuje zdolności kierowania własnym życiem i poczucie odpowiedzialności za życiowe decyzje. Jednocześnie pobyt w więzieniu sprawia, że osoba tam przebywająca nie ma potrzeby, by zastanowić się nad własnymi emocjami, a jeśli już to robi, to dochodzi zazwyczaj do wniosku, iż niczego nie da się zmienić. Jednakże każdy lub prawie każdy skazany odbywający taką karę, prędzej lub później powróci do społeczeństwa i wtedy zaczyna się problem. Readaptacja społeczna w której ulokowany jest nasz projekt (pracy z umysłem) ma na celu przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, wskazanie im akceptowanych społecznie sposobów spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie powstawaniu lub pogłębianiu patologii społecznej, w szczególności wzajemnej demoralizacji więźniów, a także kształcenie u skazanych umiejętności pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia społecznego. Przepisy prawa karnego wykonawczego określają środki oddziaływania stosowane wobec osób pozbawionych wolności. Realizuje się je poprzez, nauczanie, szkolenie zawodowe, zatrudnienie, działalność kulturalno-oświatową i sportową, terapię uzależnień, kontakty z osobami najbliższymi i przedstawicielami środowiska otwartego, w tym przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami i podmiotami sektora pozarządowego, świata nauki, kultury oraz osobami godnymi zaufania. Program który proponujemy idealnie wpisuje się w w/w środki oddziaływania. Potwierdzają to wyniki badań które coraz częściej wykazują, że włączenie technik medytacyjnych do leczenia terapeutycznego przynosi bardzo dobre rezultaty w poprawie sytuacji pacjentów, szczególnie w przypadkach osób cierpiących na chroniczny stres lub lęk.

2. CEL PROGRAMU

Wszyscy zgadzamy się, że musimy ćwiczyć ciało, aby pozostać zdrowym i sprawnym, my mamy nadzieję że zdołamy przekonać iż medytacja jest bardzo mądrym- jeżeli nie najlepszym sposobem ćwiczenia umysłu i odkrywania jego możliwości.
Celem programu będzie praca ze stanami emocjonalnymi, które zazwyczaj są powodem większości problemów występujących w warunkach Zakładu Karnego:
1. Gniew (myślimy że inni mogą nam zaszkodzić lub zrobić krzywdę)
2. Duma (sądzimy że możemy i powinniśmy być lepsi od innych)
3. Pożądanie (uważamy, że ciągle czegoś nam brakuje)
4. Zazdrość (nie potrafimy zobaczyć w szczęściu innych pożytku dla siebie)
Jednocześnie uczestnicy programu nauczą się określać:
– swoją samoświadomość – czyli wiedzę o swoich stanach emocjonalnych
-następnie przeprowadzą samoocenę – nabędą wiedzę o swoich ograniczeniach, możliwościach, doświadczeniu własnych stanów emocjonalnych niezależnie od sądów innych osób
-docelowo dzięki zrozumieniu podstaw samokontroli, nabędą umiejętności panowania nad stanami emocjonalnymi oraz nieulegania impulsom.
Nabycie tej wiedzy jest oczywiście nierozerwalnie związane z medytacją która prowadzi do poprawienia zdolności utrzymania koncentracji przez dłuższy czas oraz zdolność kontrolowania automatycznych odruchów. Większość uprawiających powyższe techniki medytacyjne uważa iż jest to doskonała metoda do pracy z własnym umysłem i poprawienia własnych mentalnych oraz emocjonalnych zdolności. W 2003 roku ukazała się publikacja w periodyku naukowym, oficjalnie uznawanym przez brytyjski system zdrowotny, która wykazała, że osiem tygodni medytacji uważności zmienia aktywność mózgu, a nawet prowadzi do poprawy systemu immunologicznego. Regularna praktyka medytacyjna zwiększa aktywność oraz liczbę neuronów w korze przedczołowej odpowiedzialnej między innymi za planowanie oraz panowanie nad impulsami. Innymi słowy, przejmujemy kontrolę nad siłą woli i samodyscypliną, a są to niezmiernie ważne cechy dla osób przebywających w więzieniu oraz niezbędne wręcz w pierwszym, bardzo trudnym okresie, po wyjściu na wolność.
3.PROGRAM NAUCZANIA( 9 TYGODNI )
Zajęcia nr 1 odbędą się zgodnie z podanym poniżej konspektem zajęć otwarcia.
Zajęcia nr 2 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na doświadczaniu gniewu
Zajęcia nr 3 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na doświadczaniu dumy
Zajęcia nr 4 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na doświadczaniu pożądania
Zajęcia nr 5 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na doświadczaniu zazdrości.
Zajęcia nr 6 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na wiedzy o swoich stanach emocjonalnych
Zajęcia nr 7 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na wiedzy o swoich ograniczeniach, możliwościach, doświadczeniu własnych stanów emocjonalnych
Zajęcia nr 8 obejmą praktykę medytacyjną oraz skupią się na umiejętności panowania nad własnymi stanami emocjonalnymi oraz nieulegania impulsom.
Zajęcia nr 9 zakończenie programu oraz podsumowanie wraz z przygotowaniem indywidualizacji programowej dla każdego uczestnika kursu.
4.ZAJĘCIA NR 1. KONSPEKT ZAJĘĆ OTWARCIA (2 GODZ)
0-30 minut Witajcie w naszym programie. Przedstawienie programu zajęć:
1. Przedstawienie się
2. Czego się nauczysz
3. Co możesz osiągnąć
4. Oczekiwania i potrzeby uczestników

30-45 minut (15 min.) siedzenie medytacyjne ze szczegółowym omówieniem pozycji ciała, ułożenia kręgosłupa, pozycji ust i języka, pozycji oczu, pozycji rąk i dłoni.

45-60 minut (15 min.) omówienie pierwszych wrażeń medytacyjnych – myśli, odczuć, obrazów, dźwięków, zapachów. Uświadomienie uczestnikom faktu iż praktykując medytację stają się świadomi swojego ciała oraz że nie jest to stan zamykania się w sobie, lecz otwierania na odbiór i czucie.

60-75 minut (15 min.) siedzenie medytacyjne ze szczegółowym omówieniem oddychania, jednocześnie zwracanie uwagi na prawidłową pozycję ciała.

75-90 minut (15 min.) omówienie techniki obserwowania myśli w trakcie medytacji i niepodążania za nimi. Przychodzące myśli są przez nas obserwowane, nie odtrącamy ich, ale też nie podążamy za nimi, obserwujemy je jak poszczególne sceny podczas projekcji w kinie. Praktyka uważności wywodzi się z tradycji buddyjskiej która polega na nieocenianiu własnych myśli i puszczaniu ich wolno bez podążania za nimi.

90-105 minut (15 min). siedzenie medytacyjne ze zwróceniem uwagi na prawidłową pozycję ciała, prawidłowe oddychanie, skupieniu się na oddychaniu, liczenie wdechów i wydechów od 1 do 10, w wypadku pomyłki w liczeniu bądź utracie koncentracji i podążaniu za myślami, rozpoczynamy liczenie od 1.

105-120 minut (15 min.) pytania uczestników, podsumowanie zajęć, zadanie na najbliższe 7 dni to utrzymanie koncentracji medytacyjnej poprzez liczenie do 10 przez okres 5 minut, bez błędu i utraty uważności.

5.PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY przez 9 tygodni, jedno spotkanie 2 godzinne w tygodniu, tygodniowe okresy przerwy są niezbędne ze względu na konieczność realizacji zadań, które muszą indywidualnie przepracować wszyscy uczestnicy. Planowana maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Osoba prowadząca zajęcia będzie posiadała dokumenty uwierzytelniające wydane przez stowarzyszenie ‘’Przebudzeni’’, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych zajęć.
Stowarzyszenie ‘’Przebudzeni’’
54-242 Wrocław ul. Jelenia 38/29
Tel. + 48 88 66 55 229
www.przebudzeni.org
[email protected]

REGON 021023105
NIP 8942978342
NR KRS 0000332605