Statut

Statut Stowarzyszenia

Treść statutu w dostępna jest tutaj.

Preambuła:

Będąc buddystami, którzy realizują posługę duchową w więzieniu, dostrzegliśmy ogrom potrzeb, jakie mają więźniowie. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, jak i szeroko pojętej intelektualnej oraz duchowej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz w celu zintensyfikowania i usprawnienia naszych działań, zakładamy Stowarzyszenie „Przebudzeni”.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Przebudzeni” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, która posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane oddziałami, na zasadach określonych w statucie.
 3. Za zgodą Zarządu oddziały Stowarzyszenia mogą być tworzone także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny (logo), którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
  w przepisach szczegółowych.
 3. Nazwa i znak graficzny (logo)  Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących.
 3. realizacji celów statutowych.
 4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i jest to wyłącznie działalność statutowa.
 6. Cały dochód z działalności Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz więźniów oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary.
W szczególności Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

 1. kształtowanie prospołecznych postaw wśród skazanych,
 2. inicjowanie i wspieranie kontaktu z dorobkiem kultury w zakładach karnych,
 3. wspieranie działalności twórczej skazanych,
 4. wspieranie edukacji publicznej skazanych i zapewnienie im podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych,
 5. organizowanie edukacji prawnej,
 6. zapobieganie powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

§7

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych,
 2. regularny kontakt osób wyznaczonych do pracy ze skazanymi,
 3. prowadzenie szkoleń i wykładów oraz organizowanie warsztatów i spotkań dla
 4. więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia,
 5. organizowanie i przekazywanie zbiorów wartościowych pozycji książkowych
  i filmowych do użytku skazanych,
 1. pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym,
 2. stały kontakt i pomoc skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary,
 3. uczestnictwo zresocjalizowanych skazanych w pracach Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać także pełnoletni cudzoziemiec.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd lub zarząd oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
  • zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  • uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia posiadającym roczny staż członkowski i opłacone składki.

§11

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 3. wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. przestrzegania norm i zasad etyki.

  §12

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  • dobrowolnego, zgłoszonego Zarządowi lub właściwemu zarządowi oddziału Stowarzyszenia oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • skreślenia przez Zarząd lub właściwy zarząd oddziału na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
  • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
  • orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego pozbawienia praw publicznych.
  • Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.
 2. W przypadku określonym w ustępie 1 punkt 2 Zarząd orzeka w formie uchwały, podając przyczynę skreślenia. Osoba skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej stosownej uchwały Zarządu.
 3. W przypadku określonym w ustępie 1 punkt 3, sąd koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu podając jego przyczynę. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia jej orzeczenia sądu koleżeńskiego.

§13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje uchwałą Zebranie Członków Stowarzyszenia  na wniosek Zarządu.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, a któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd lub właściwy zarząd oddziału.
 2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający korzysta z wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się
  z deklarowanych świadczeń i przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Zadeklarowanie stałego poparcia finansowego przez członka zwyczajnego nie powoduje zmiany jego statusu na członka wspierającego. Taka zmiana możliwa jest tylko na wniosek osoby zainteresowanej.
 7. Do ustania członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepis §12 ust.l.

§15

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich. 

IV ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

§16

 1. W razie potrzeby mogą zostać tworzone oddziały Stowarzyszenia jako dalsze struktury organizacyjne.
 2. Oddział zrzesza członków Stowarzyszenia z określonego województwa.
 3. Oddziały tworzone są uchwałą Zarządu.
 4. Oddziały Stowarzyszenia działające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej tworzone są uchwałą  Zarządu.

§17

Regulamin oddziału musi zostać potwierdzony uchwałą Zarządu  i obowiązuje z chwilą ogłoszenia tej uchwały.

§18

 1. Przy Zarządzie oraz zarządach oddziałów mogą być powoływane sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe, których zasady działania i organizację określają regulaminy.
 2. Zarząd oraz zarządy oddziałów mogą powołać pełnomocnika do załatwiania określonych spraw. Zakres praw i obowiązków pełnomocnika określa pełnomocnictwo udzielone uchwałą właściwego zarządu.

V WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.
 2. W przypadku utworzenia oddziałów władzami Stowarzyszenia na poziomie oddziału są: Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia oraz Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia.

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20

 1. Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21

 1. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd  w terminie nie- przekraczającym 1 roku od daty poprzedniego zebrania.
 2. Zarząd zawiadamia Członków o terminie Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem i przedstawia propozycję porządku obrad.
 3. Prawidłowe zawiadomienie oznacza nadanie pisma drogą pocztową, pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie w terminie określonym
  w punkcie poprzedzającym.
 4. W przypadku utworzenia oddziałów, o Zebraniu Członków Stowarzyszenia informuje właściwy zarząd oddziału.

§22

 1. W Zebraniu  Członków Stowarzyszenia udział biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, w tym także z głosem doradczym – ustępujące władze, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
 2. W przypadku utworzenia oddziałów, w Zebraniu biorą udział osoby delegowane przez Zebranie Członków Oddziału w liczbie określonej każdorazowo przez Zarząd  proporcjonalnie  do liczby Członków w oddziałach.

§23

 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
  • uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzanie regulaminów obrad Zebrania,
  • wybór Prezesa i członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  • podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu i jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania przez Zarząd lub członków,
  • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  • uchwalanie regulaminów działania Komisji Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego,
  • zawieszanie – na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego -Prezesa i członków Zarządu,
  • powierzanie wybranemu na Zebraniu członkowi Zarządu obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w sytuacji, o której mowa w punkcie 10, a także
   w przypadku, kiedy Prezes  nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też złoży rezygnację,
  • uzupełnianie składu Zarządu o nowych członków z grona delegatów na Zjazd Krajowy, w przypadku, o którym mowa w punkcie 10 lub też w przypadku rezygnacji członka Zarządu,
  • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądu koleżeńskiego i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków,
  • uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 2. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.

§24

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek przynajmniej 1/3 zarządów oddziałów.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż
  w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§25

 1. Najwyższą władzą oddziału stowarzyszenia jest Zebranie Członków Oddziału
 2. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§26

 1. Zwyczajne Zebranie zwoływane jest przez zarząd oddziału w terminie nie przekraczającym 1 roku od daty poprzedniego zebrania.
 2. Termin zebrania i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników co najmniej na 15 dni przed jego zwołaniem.

§27

 1. W Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
  • członkowie oddziału stowarzyszenia oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia
   z danego okręgu – z głosem stanowiącym,
  • członkowie ustępujących władz oddziału, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym,
 2. Uchwały Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków oddziału.

§28

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału  należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej oddziału,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
 4. uchwalanie regulaminu zebrania oddziału,
 5. wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 6. wybór delegatów na Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady i dotyczących działalności oddziału,
 8. uchwalenie wniosku w sprawie likwidacji oddziału większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków oddziału,
 9. zawieszenie – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego – prezesa i członków zarządu oddziału,
 10. powierzanie wybranemu członkowi zarządu obowiązków prezesa zarządu oddziału w sytuacji, o której mowa w pkt.9, a także w przypadku, kiedy prezes zarządu oddziału nie może dalej pełnić swoich obowiązków lub też złoży rezygnację,
 11. uzupełnianie składu zarządu oddziału o nowych członków tego zarządu, z grona członków zebrania oddziału w przypadku, o którym mowa w pkt.9 lub też w przypadku rezygnacji członka zarządu oddziału.

§29

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane uchwałą zarządu oddziału – z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, albo też na wniosek 1/3 członków, a także uchwałą Zarządu oddziału.
 2. Nadzwyczajne Zebranie powinno być zwołane przez zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:

 1. Zarząd.
 2. Zarządy oddziałów, jeżeli oddziały zostały utworzone.

§31

 1. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Skarbnika oraz Sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§32

Do kompetencji Zarządu  należy:

 1. organizowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
 5. ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie polityki finansowej dotyczącej gospodarowania składkami członków,
 7. podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 8. powoływanie oddziałów oraz nadzór nad ich działalnością, a także zatwierdzanie wniosków zarządów oddziałów o ich rozwiązanie,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,
 10. tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych działających przy Zarządzie,
 11. przedkładanie Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego,
 12. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granica,
 13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych
  i zagranicznych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§33

Uchwały Zarządu  podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu.

§34

 1. Zarząd oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz Skarbnika i Sekretarza wybranych przez Zebranie oddziału.
 2. Zarząd oddziału zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące
 3. Uchwały Zarządu oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów wszystkich członków zarządu oddziału.

§35

Do kompetencji zarządu oddziału należy:

 1. organizowanie działalności oddziału zgodnie z programem uchwalonym na zebraniu oddziału oraz uchwałami zarządu oddziału,
 2. zarządzanie majątkiem oddziału w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd ,
 3. zwoływanie zebrań członków oddziału,
 4. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji w danym oddziale.
 5. reprezentowanie oddziału na zewnątrz.

§36

 1. W ramach Stowarzyszenia działają:
  • Komisja Rewizyjna,
  • oddziałowe komisje rewizyjne, jeżeli oddziały zostały utworzone.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych  nie mogą być członkami organów wykonawczych Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 

§38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym
  i finansowym.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu –
  z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Zebraniu Członków Stowarzyszenia
  z wyników swojej działalności oraz  wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony okres jego kadencji.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie,
  w przypadku szczególnej wagi, Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§39

Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§40

 1. Komisja rewizyjna oddziału zobowiązana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału  pod względem merytorycznym
  i finansowym.
 2. Komisja rewizyjna oddziału ma prawo występowania do zarządu oddziału
  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 3. Członkowie  komisji  mogą brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
 4. Komisja  składa sprawozdania zebraniu członków oddziału z wyników swojej działalności   oraz   wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału za miniony okres jego kadencji.
 5. Komisja rewizyjna oddziału ma prawo wystąpić do zarządu oddziału z wnioskiem
  o zwołanie, w przypadkach szczególnej wagi, nadzwyczajnego zebrania oddziału.

§41

 1. Sądy koleżeńskie rozpatrują sprawy naruszania zasad statutowych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz spory między członkami.
 2. Sądy mają możliwość ukarania członków Stowarzyszenia za działania niezgodne
  z etyką oraz statutem Stowarzyszenia poprzez:

  • upomnienie,
  • naganę,
  • utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  • zawieszenie czasowe w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 miesiąca do 2 lat,
  • wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 3. W ramach Stowarzyszenia działają:
  • Sąd Koleżeński,
  • sądy koleżeńskie oddziałów, jeżeli odziały zostały utworzone.
 4. Zarząd  nie ma kompetencji do zmiany orzeczenia sądu koleżeńskiego.
 5. Zarząd  podejmuje stosowną uchwałę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
 6. Orzeczenia sądu koleżeńskiego realizuje i potwierdza uchwała właściwego zarządu.
 7. Orzeczenie staje się skuteczne z chwilą ogłoszenia  uchwałą  Zarządu.
 8. Od orzeczeń sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§42

Sąd Koleżeński składa się z 3 sędziów, w tym z sędziego –  przewodniczącego i sędziego- sekretarza.

§43

 1. Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń sądu koleżeńskiego oddziału.
 2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich sędziów.
 4. W przypadku braku powołania struktur oddziałowych, w tym braku sądów koleżeńskich oddziałów, Sąd Koleżeński pełni funkcję sądu  rozpoznającego sprawy w I instancji. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje  wtedy odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 5. Każde orzeczenie wymaga pisemnego uzasadnienia.

§44

 1. Sąd koleżeński oddziału składa się z 3 sędziów, w tym z sędziego- przewodniczącego i sędziego – sekretarza.
 2. Orzeczenia sądu koleżeńskiego zapadają w trzyosobowym składzie zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich sędziów.
 3. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz
  z uzasadnieniem.
 4. Każde orzeczenie wymaga pisemnego uzasadnienia. 

VI WYBORY ORGANÓW STOWARZYSZENIA

§45

 1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania.
 2. Zebranie członków może uchwalić, że wybory odbędą się w drodze głosowania jawnego.

§46

 1. Możliwe jest oddanie głosów za pomocą pełnomocnika.
 2. W tym celu pełnomocnik okazuje wybranej komisji skrutacyjnej pełnomocnictwo na piśmie w oryginale z czytelnym podpisem i zakresem umocowania.

§ 47

Kadencja władz Stowarzyszenia, w tym władz oddziału Stowarzyszenia trwa 1 rok.

§ 48

Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.

§ 49

 1. Wybór członków władz w głosowaniu tajnym następuje przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie głosuje.
 2. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 3. Złożenie karty wyborczej nieczytelnej, przeprawionej lub z dopiskiem powoduje unieważnienie głosu.

VII MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§50

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa   na dobrach niematerialnych.

§ 51

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, zapisy – spadki, dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. ewentualne wpływy z działalności gospodarczej.

§ 52

 1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie
  i podpisy dwóch uprawnionych osób,  w tym prezesa Stowarzyszenia.
 2. Osobami uprawnionymi są członkowie zarządu i członkowie zarządu oddziału. 

§53

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VIII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§54

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§55

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek. 

§56

W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.