Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

← Powrót do strony: Sprawozdania

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Stowarzyszenie Przebudzeni

ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław

NIP: 894-297-83-42

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Roku bieżącego

Roku poprzedniego

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

0,0

0,0

I

Wartości niematerialne i prawne

0,0

0,0

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,0

0,0

III

Należności długoterminowe

0,0

0,0

IV

Inwestycje długoterminowe

0,0

0,0

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,0

0,0

B

Aktywa obrotowe

4 290,46

2 803,33

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,0

0,0

II

Należności krótkoterminowe

0,0

0,0

III

Inwestycje krótkoterminowe

4 290,46

2 803,33

1. Środki pieniężne

4 290,46

2 803,33

2. Pozostałe aktywa finansowe

0,0

0,0

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,0

0,0

 

SUMA AKTYWÓW

4 290,46

2 803,33

A

Fundusze własne

4 290,46

2 803,33

I

Fundusz statutowy

2 803,33

1 571,39

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,0

0,0

III

Wynik finansowy za rok obrotowy

1 487,13

1 231,94

1. Nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość dodatnia)

1 487,13

1 231,94

2. Nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość ujemna)

0,0

0,0

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,0

0,0

I

Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek

0,0

0,0

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,0

0,0

1. Kredyty i pożyczki

0,0

0,0

2. Inne zobowiązania

0,0

0,0

3. Fundusze specjalne

0,0

0,0

III

Rezerwy na zobowiązania

0,0

0,0

IV

Rozliczenie międzyokresowe

0,0

0,0

1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

0,0

0,0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,0

0,0

 

SUMA PASYWÓW

4 290,46

2 803,33

Sporządzono dnia: 31.03.2014 r.