Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

← Powrót do strony: Sprawozdania

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015

Stowarzyszenie Przebudzeni

ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław

NIP: 894-297-83-42

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz

Wyszczególnienie

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

Roku poprzedniego

Roku bieżącego

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

0,0

0,0

I

Wartości niematerialne i prawne

0,0

0,0

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,0

0,0

III

Należności długoterminowe

0,0

0,0

IV

Inwestycje długoterminowe

0,0

0,0

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,0

0,0

B

Aktywa obrotowe

5 158,87

9 867,62

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,0

0,0

II

Należności krótkoterminowe

0,0

0,0

III

Inwestycje krótkoterminowe

5 158,87

9 867,62

1. Środki pieniężne

5 158,87

9 867,62

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,0

0,0

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,0

0,0

 

SUMA AKTYWÓW

5 158,87

9 867,62

A

Fundusze własne

5 158,87

9 867,62

I

Fundusz podstawowy

4 290,46

4 428,36

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,0

0,0

IIINależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)0,00,0
IVWynik finansowy netto za rok obrotowy856,615 439,26
VWynik finansowy z lat ubiegłych0,00,0

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

11,80

0,0

I

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek

0,0

0,0

IIRezerwy na zobowiązania0,0

0,0

IIIInne zobowiązania11,800,0
IVRozliczenia międzyokresowe0,00,0

Sporządzono dnia: 05.04.2016 r.