Rachunek wyników za 2012 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2012 r. (PLN)

Stowarzyszenie Przebudzeni

ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław

NIP: 894-297-83-42

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2012R. (PLN)

                                                                                        Roku bieżącego      Roku poprzedniego

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

A Przychody z działalności statutowej                         9 721,90                           5 190,26                         

I Składki brutto określone statutem                                 340,00                              310,00                            

II Inne przychody określone statutem                           9 381,90                          4 880,26                        

B Koszty realizacji zadań statutowych                         6 976,02                           3 480,07                         

C Wynik na działalności statutowej (A-B)                   2 745,88                           1 710,19                           

D Koszty administracyjne                                              1509,26                              711,91                             

1. Zużycie materiałów i energii                                           0,00                                0,00

2. Usługi obce                                                                1509,26                              711,91                            

3. Podatki i opłaty                                                                0,00                               0,00                              

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społ.                        0,00                               0,00

5. Amortyzacja                                                                     0,00                               0,00

6. Pozostałe                                                                          0,00                               0,00

E Pozostałe przychody                                                         0,00                               0,00    

(nie wymienione w poz. B, D i H)

F Pozostałe koszty                                                               4,92                               0,00

G. Przychody finansowe                                                      0,24                               0,09                               

H Koszty finansowe                                                             0,00                               0,00

I Wynik finansowy brutto na całokształcie                    1 231,94                          998,37                           

działalności(C-D+E-F+G-H)

J Zyski i straty nadzwyczajne                                              0,00                                0,00

Sporządzono dnia: 23.03.2013 r.