Rachunek wyników za 2013 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Rachunek wyników za 2013r.

Stowarzyszenie Przebudzeni

ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław

NIP: 894-297-83-42

RACHUNEK WYNIKÓW za 2013r.

Jednostka obliczeniowa: PLN

   Wyszczególnienie                     Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych

                                                Roku bieżącego  Roku poprzedniego 

A  Przychody z działalności statutowej              8 012,58         9 721,90

I  Składki brutto określone statutem                120,00           340,00  

II Inne przychody określone statutem                7 892,58         9 381,90

B  Koszty realizacji zadań statutowych              6 519,33         6 976,02

C  Wynik na działalności statutowej (A-B)           1 493,25         2 745,88

D  Koszty administracyjne                           716,06           1509,26 

1. Zużycie materiałów i energii                     0,00             0,00

2. Usługi obce                                      716,06           1509,26 

3. Podatki i opłaty                                 0,00             0,00    

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społ.           0,00             0,00

5. Amortyzacja                                      0,00             0,00

6. Pozostałe                                        0,00             0,00

E  Pozostałe przychody                              0,00             0,00    

   (nie wymienione w poz. B, D i H)

F  Pozostałe koszty                                 6,25             4,92

G  Przychody finansowe                              0,13             0,24    

H  Koszty finansowe                                 0,00             0,00

I  Wynik finansowy brutto na całokształcie          1 487,13         1 231,94

   działalności(C-D+E-F+G-H)

J  Zyski i straty nadzwyczajne                      0,00             0,00