Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przebudzeni”

Styczeń – grudzień 2011 roku.

Spis treści:

  1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia
  2. Działalność – podstawowe środki i metody
  3. Pomoc beneficjentom

1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przebudzeni” liczy 27 członków. Są wśród nas są byli więźniowie, prawnik, psychoterapeuci, informatycy, studenci, przedstawiciele wolnych zawodów, rolnik i inne osoby. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatniego dnia czerwca 2009 r. Swoją, wtedy jeszcze niestatutową, działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Działamy bezpośrednio na terenie miasta Wrocławia i Wołowa. Nasza działalność obejmuje również inne zakłady karne, w omawianym roku były to więzienia w Barczewie, Strzelcach Opolskich, Strzelinie, Warszawie, Goleniowie, Zabrzu, Potulicach k/Bydgoszczy i Sieradzu.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: prezesa- Magdaleny Wroneckiej, skarbnika- Lidii Nowak i sekretarza- Michała Orlika. Stowarzyszenie działa w Zakładach Karnych. Naszym podstawowym celem jest działalność na rzecz więźniów (dotyczy to również ich rodzin) oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary. W szczególności skupiliśmy się na kształtowaniu prospołecznych postaw wśród skazanych, wspieramy ich kontakt z kulturą, ich działalność twórczą, edukację publiczna, organizujemy edukację prawną, zapobiegamy powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych współpracujemy z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami prywatnymi.

2. Działalność – podstawowe środki i metody

Nasze cele realizujemy poprzez przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych: Raz w tygodniu na 2 godziny spotykamy się z więźniami we Wrocławiu i w Wołowie. Jest to grupa średnio 30 osób – w opisywanym okresie i ciągle się zmienia, ponieważ więźniowie wychodzą na wolność i są przenoszeni do innych zakładów karnych. Kontaktujemy się również drogą korespondencyjną i telefonicznie z osobami osadzonymi w pozostałych zakładach karnych.

Organizujemy warsztaty i spotkania dla więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzimy stałe kursy medytacyjne, które wybitnie zmniejszają stres, zmuszają ludzi do przyjrzenia się przyczynom swoich zachowań. Zamiast spędzać czas wyroku walcząc z innymi więźniami albo z systemem, który ich osadził, więźniowie próbują przede wszystkim zmienić nastawienie mentalne, które jest przyczyną kłopotów w jakich się znaleźli. Zwracają się do wnętrza i pracują nad akceptacją sytuacji i unikaniem konfrontacji. Dla nich więzienie staje się miejscem odosobnienia, gdzie uczy się, jak sobie lepiej radzić w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Medytacja uczy akceptacji i odpowiedzialności za swoje czyny, przeciwdziała recydywie.

Organizujemy za pomocą osób prywatnych i przekazujemy do użytku osobom skazanym wartościowe książki, filmy i czasopisma. Kupiliśmy podręczniki do nauki języków obcych. Korzystając z bibliotek miejskich i biblioteki uniwersyteckiej pożyczamy dla więźniów książki z zakresu literatury pięknej, filozofii, psychologii i historyczne z ostatnich 100 lat. Dostarczamy również więźniom poradniki zdrowotne.

Przekazaliśmy do więzień wartościowe filmy zarówno dokumentalne jak i fabularne. Na spotkania przynosimy Gazetę Wyborczą i sporadycznie inne dzienniki; Politykę i inne tygodniki takie jak: Newsweek, Wprost i Przegląd Tygodniowy; poradniki psychologiczne wydawane przez Politykę.

W 2011 roku montowaliśmy film Dźwięki ciszy, nakręcony w 2010 r. przy udziale więźniów z Zakładu Karnego we Wrocławiu, pokazujący więzienie jako obiekt i twórcę kultury.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuację po odbyciu kary. Udzielamy porad prawnych za pośrednictwem adwokata-członka Stowarzyszenia. Regularnie korzystamy z pomocy prawnika z kancelarii radcy prawnego „Warsztat Prawa” w sytuacjach dotyczących spraw bytowych więźniów i osób, które wyszły na wolność.

Posyłamy na konta więźniów pieniądze( dary osób prywatnych), dostarczamy paczki żywnościowe, odzieżowe, higieniczne, artykuły piśmienne, znaczki, karty telefoniczne, lekarstwa, kartki świąteczne, koperty, artykuły codziennego użytku (gospodarstwa domowego i elektroniczne). Dostarczyliśmy podręczniki, materiały służące uzupełnieniu formalnego wykształcenia, w więzieniu można ukończyć liceum, Studium Informatyczne, szkołę zawodowa i technikum. Dostarczamy również podręczniki osobie, która kontynuuje naukę po odbyciu kary.

Jesteśmy w stałym kontakcie i oferujemy pomoc finansową, prawną i wsparcie psychiczne skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary. W omawianym roku kontynuowaliśmy opiekę nad skazanymi, którzy wcześniej opuścili zakład karny i włączyliśmy do naszych działań osobę, która wyszła na wolność w 2011 roku. Pozostali kontaktują się z nami telefonicznie.

Pomagamy również rodzinom osób osadzonych i tych, którzy wyszli na wolność.

Działamy na rzecz integracji więźniów ze społeczeństwem:

  • wydrukowaliśmy kalendarz z cytatami z listów więźniów, kalendarz ten został szeroko rozkolportowany;
  • napisaliśmy artykuł o naszej działalności w czasopiśmie Charaktery, przedstawiając sprawiedliwy obraz, w całym jego skomplikowaniu, ludzi osadzonych w więzieniu;
  • nawiązaliśmy kontakt pomiędzy Japonią a więźniem, który uczy się języka japońskiego.

3. Pomoc beneficjentom

Za okres od stycznia do grudnia 2011 roku:

– Wydaliśmy na znaczki, kartki, artykuły piśmienne,usługi kserograficzne 693,71 zł, oprócz tego dostaliśmy znaczki od osób prywatnych

– Kupiliśmy artykuły żywnościowe, higieniczne, odzieżowe na kwotę 568,80 zł

– Lekarstwa kupiliśmy na kwotę 30,94 gr ,oprócz tego paczki żywnościowe i higieniczne były wysyłane do zakładów karnych przez wolontariuszy

– Na karty telefoniczne wydaliśmy 270 zł, oprócz tego karty telefoniczne były kupowane przez wolontariuszy

– Karty przejazdowe w komunikacji miejskiej 160 zł

– Książki kosztowały 110,09 zł

– Na gazety i czasopisma wydaliśmy 589,05 zł

– Kupiliśmy dla więźnia odtwarzacz CD ze słuchawkami na kwotę 44,90 zł

– Noclegi dla osoby, która wyszła na wolność 132 zł


Dodatkowo, w 2011 roku z akcji 1% dla OPP Stowarzyszenie „Przebudzeni” otrzymało kwotę w wysokości 1.605,50zł.