Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przebudzeni”

Styczeń – grudzień 2012 roku.

Spis treści:

1.    Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

2.    Działalność – podstawowe środki i metody

3.    Pomoc beneficjentom

1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przebudzeni” liczy 31 członków. Są wśród nas są byli więźniowie, prawnik, ratownik medyczny,nauczycielka, bibliotekarka, farmaceuta, psychoterapeuci, informatycy, , przedstawiciele wolnych zawodów, rolnik i inne osoby. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatniego dnia czerwca 2009 r. Swoją, wtedy jeszcze niestatutową, działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Działamy bezpośrednio na terenie miasta Wrocławia Wołowa i Warszawy. Nasza działalność obejmuje również inne zakłady karne, w omawianym roku były to więzienia w Barczewie, Strzelcach Opolskich, Strzelinie, Zabrzu, Potulicach k/Bydgoszczy,  Inowrocławiu.  Wronkach, Gliwicach, Kielcach, Bydgoszczy, Kluczborku.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: prezesa- Magdaleny Wroneckiej, skarbnika- Lidii Nowak i sekretarza- Michała Orlika. Stowarzyszenie działa w Zakładach Karnych. Naszym podstawowym celem jest działalność na rzecz więźniów (dotyczy to również ich rodzin) oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary. W szczególności skupiliśmy się na kształtowaniu prospołecznych postaw wśród skazanych, wspieramy ich kontakt z kulturą, ich działalność twórczą, edukację publiczna, organizujemy edukację prawną, zapobiegamy powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych współpracujemy z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami prywatnymi.

2. Działalność – podstawowe środki i metody

Nasze cele realizujemy poprzez przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych: Raz w tygodniu  spotykamy się z więźniami w Warszawie i w Wołowie oraz doraźnie we Wrocławiu. Liczebność grupy ulega ciągłej rotacji– w opisywanym okresie było to  25 osób. Kontaktujemy się również drogą korespondencyjną i telefonicznie z osobami osadzonymi w pozostałych zakładach karnych.

Organizujemy warsztaty i spotkania dla więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzimy stałe kursy medytacyjne, które wybitnie zmniejszają stres, zmuszają ludzi do przyjrzenia się przyczynom swoich zachowań. Zamiast spędzać czas wyroku walcząc z innymi więźniami albo z systemem, który ich osadził, więźniowie próbują przede wszystkim zmienić nastawienie mentalne, które jest przyczyną kłopotów, w jakich się znaleźli. Zwracają się do wnętrza i pracują nad akceptacją sytuacji i unikaniem konfrontacji. Dla nich więzienie staje się miejscem odosobnienia, gdzie uczy się, jak sobie lepiej radzić w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Medytacja uczy akceptacji i odpowiedzialności za swoje czyny, przeciwdziała recydywie.        Ważną rolę w kursach medytacyjnych odgrywa literatura buddyjska oraz filmy. Dzięki wolontariatowi buddyjskiemu dysponujemy książkami, które pożyczamy więźniom, a w niektórych przypadkach dajemy osobom zainteresowanym.

Przekazujemy osobom skazanym  książki, filmy i czasopisma. Kupujemy podręczniki do nauki języków obcych. Korzystając z bibliotek miejskich i biblioteki uniwersyteckiej pożyczamy  więźniom książki z zakresu literatury pięknej, filozofii, psychologii, historyczne i popularno-naukowe. Dostarczamy również  poradniki zdrowotne.                                                                           

Na spotkania przynosimy: Gazetę Wyborczą  Dziennik Gazetę Prawną, Politykę i  doraźnie tygodniki takie jak: Newsweek, Wprost i Przegląd Tygodniowy; poradniki psychologiczne.

W 2012 roku  zorganizowaliśmy festiwal charytatywny Buddha’s smile. Zebrane pieniądze -90 zł przeznaczyliśmy na potrzeby dzieci z Jaszkotla.

Do akcji wysyłki kartek świątecznych do więźniów  -Rozbij mury kartką otuchy i wsparcia-  zgłosiło się 60 wolontariuszy, w sumie wysłano 150 kartek do 45 więźniów.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuacji po odbyciu kary.  Regularnie korzystamy z pomocy prawnika z kancelarii radcy prawnego „Warsztat Prawa” w sytuacjach dotyczących spraw bytowych więźniów i osób, które wyszły na wolność.

Posyłamy do więzień paczki żywnościowe, odzieżowe, higieniczne, artykuły piśmienne, znaczki, karty telefoniczne,  kartki świąteczne, koperty, artykuły codziennego użytku (gospodarstwa domowego i elektroniczne). Dostarczamy podręczniki i inne materiały  osobom, które w więzieniach uzupełniają braki w edukacji szkolnej.

Jesteśmy w stałym kontakcie i oferujemy pomoc finansową, prawną i wsparcie psychiczne skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary. W omawianym roku kontynuowaliśmy opiekę nad skazanymi, którzy wcześniej opuścili zakład karny i mieszkają we Wrocławiu. Pozostali kontaktują się z nami telefonicznie i listownie.

Działamy na rzecz integracji więźniów ze społeczeństwem:

·         wydrukowaliśmy kalendarz na rok 2013 z cytatami członków  stowarzyszenia w tym więźniów, kalendarz ten został  rozkolportowany w więzieniach

·         wysłaliśmy 95 przesyłek wartościowych do więzień

·         wzięliśmy udział w Dolnośląskich  Targach Organizacji Pozarządowych, na których byliśmy reprezentowani przez byłych więźniów

3. Pomoc beneficjentom

Za okres od stycznia do grudnia 2012 roku:

– Wydaliśmy na znaczki i opłaty pocztowe  1517,74 zł

– Kupiliśmy artykuły żywnościowe, higieniczne, odzieżowe, lekarstwa, przedmioty codziennego użytku za kwotę 1669,25 zł

–        Na karty telefoniczne wydaliśmy 615 zł,

–        Karty przejazdowe i bilety w komunikacji miejskiej dla osób pozostających pod naszą opieką kosztowały 214,40 zł

– Na książki i płytki DVD i CD wydaliśmy 286,83 zł

– Na gazety i czasopisma wydaliśmy 837,39 zł

–        Artykuły piśmienne  kosztowały 312,54 zł

–        Usługi kserograficzne kosztowały  57 zł

–        Opłaty egzaminów na prawo jazdy dla osoby, która opuściła zakład karny- 224 zł

Oprócz przesyłek opłacanych bezpośrednio przez Stowarzyszenie paczki były również organizowane i  wysyłane  przez wolontariuszy, finansowane  z ich prywatnych pieniędzy.

Dodatkowo, w 2012 roku z akcji 1% dla OPP Stowarzyszenie „Przebudzeni” otrzymało kwotę w wysokości 4.353,40 zł

Sporządzono 12 kwietnia 2013 r.