Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przebudzeni”

Styczeń – grudzień 2013 roku.

Spis treści:

  1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia
  2. Działalność – podstawowe środki i metody
  3. Pomoc beneficjentom

1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przebudzeni” liczy 34 członków. Są wśród nas są byli więźniowie, prawnik, ratownik medyczny,nauczycielka, bibliotekarka, farmaceuta, psychoterapeuci, informatycy, nauczyciel akademicki, przedstawiciele wolnych zawodów i inne osoby. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatniego dnia czerwca 2009 r. Swoją, wtedy jeszcze niestatutową, działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Działamy bezpośrednio na terenie miasta Wrocławia, Wołowa i Warszawy. Nasza działalność obejmuje również inne zakłady karne, w omawianym roku były to więzienia w Rzekuniu,Tarnowie, Strzelcach Opolskich, Strzelinie, Grudziądzu,Lublińcu, Nysie, Czarnem, Potulicach k/Bydgoszczy, Elblągu, Wronkach, Kamińsku, Kielcach, Bydgoszczy, Kluczborku, Płocku, Koronowie, Goleniowie, Łodzi, Mysłowicach.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: prezesa- Magdaleny Wroneckiej, skarbnika- Lidii Nowak i sekretarza- Michała Orlika. Stowarzyszenie działa w Zakładach Karnych. Naszym podstawowym celem jest działalność na rzecz więźniów (dotyczy to również ich rodzin) oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary. W szczególności skupiliśmy się na kształtowaniu prospołecznych postaw wśród skazanych, wspieramy ich kontakt z kulturą, ich działalność twórczą, edukację publiczna, organizujemy edukację prawną, zapobiegamy powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych współpracujemy z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami prywatnymi.

2. Działalność – podstawowe środki i metody

Nasze cele realizujemy poprzez przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych: Raz w tygodniu spotykamy się z więźniami w Warszawie i w Wołowie oraz doraźnie we Wrocławiu. Liczebność grupy ulega ciągłej rotacji– w opisywanym okresie było to 25 osób. Kontaktujemy się również drogą korespondencyjną i telefonicznie z osobami osadzonymi w pozostałych zakładach karnych. W sumie z 34 osobami dzielimy się Dharmą w sensie doktryny buddyjskiej. Przygotowaliśmy Ulotki Pierwszego Kontaktu dla więźniów,które posyłamy przy pierwszym liście.

Organizujemy warsztaty i spotkania dla więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzimy stałe kursy medytacyjne, które wybitnie zmniejszają stres, zmuszają ludzi do przyjrzenia się przyczynom swoich zachowań. Zamiast spędzać czas wyroku walcząc z innymi więźniami albo z systemem, który ich osadził, więźniowie próbują przede wszystkim zmienić nastawienie mentalne, które jest przyczyną kłopotów, w jakich się znaleźli. Zwracają się do wnętrza i pracują nad akceptacją sytuacji i unikaniem konfrontacji. Dla nich więzienie staje się miejscem odosobnienia, gdzie uczy się, jak sobie lepiej radzić w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Medytacja uczy akceptacji i odpowiedzialności za swoje czyny, przeciwdziała recydywie. Ważną rolę w kursach medytacyjnych odgrywa literatura buddyjska oraz filmy. Dzięki wolontariatowi buddyjskiemu dysponujemy książkami, które pożyczamy więźniom, a w niektórych przypadkach dajemy osobom zainteresowanym.

Przekazujemy osobom skazanym książki, filmy i czasopisma. Kupujemy podręczniki do nauki języków obcych. Korzystając z bibliotek miejskich i biblioteki uniwersyteckiej pożyczamy więźniom książki z zakresu literatury pięknej, filozofii, psychologii, historyczne i popularno-naukowe. Dostarczamy również poradniki zdrowotne.

Na spotkania przynosimy: Gazetę Wyborczą Dziennik Gazetę Prawną, Politykę i doraźnie tygodniki takie jak: Newsweek, Wprost i Przegląd Tygodniowy; poradniki psychologiczne.

W 2013 roku zakończyliśmy kolejną edycję wysyłania kartek świątecznych do więzień. -Rozbij mury kartką otuchy i wsparcia-. Jak zawsze było to dla nas zaskakujące przeżycie. Dostaliśmy wiele ciekawych maili, spotkaliśmy ludzi, dla których było to często niemałe wyzwanie. Okazuje się, że nie jest to prosta sprawa usiąść i wydobyć z siebie myśli i słowa, które wychodząc z serca skierowane są do innego serca. Okazuje się, że równowaga i nie różne traktowanie ludzi i siebie jest ogromnym wyzwaniem. W sumie wysłano około 240 kartek do 80 więźniów.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuacji po odbyciu kary. Regularnie korzystamy z pomocy prawnika z kancelarii radcy prawnego „Warsztat Prawa” w sytuacjach dotyczących spraw bytowych więźniów i osób, które wyszły na wolność.

Posyłamy do więzień paczki żywnościowe, odzieżowe, higieniczne, artykuły piśmienne, znaczki, karty telefoniczne, kartki świąteczne, koperty, artykuły codziennego użytku (gospodarstwa domowego i elektroniczne),lekarstwa. Dostarczamy podręczniki i inne materiały osobom, które w więzieniach uzupełniają braki w edukacji szkolnej.

Jesteśmy w stałym kontakcie i oferujemy pomoc finansową, prawną i wsparcie psychiczne skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary. W omawianym roku kontynuowaliśmy opiekę nad skazanymi, którzy wcześniej opuścili zakład karny. Robimy to bezpośrednio kontaktując się z nimi, jak również telefonicznie i listownie.

Działamy na rzecz integracji więźniów ze społeczeństwem:

  • wydrukowaliśmy kalendarz na rok 2014 z cytatami z tekstów buddyjskich , kalendarz ten został rozkolportowany w więzieniach;
  • wysłaliśmy 137 przesyłek wartościowych do więzień;
  • wzięliśmy udział w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych, na których byliśmy reprezentowani przez byłych więźniów;
  • wzięliśmy udział w nagraniu reportażu o działalności stowarzyszenia przez Program 3 PR -Studium Reportażu.

Pomogliśmy naszemu podopiecznemu Sebastianowi w odzyskaniu praw do mieszkania. Nakręciliśmy film o nim, umieściliśmy go na portalu You Tube, interweniowaliśmy w Urzędzie Miasta Wrocławia. Rozpropagowaliśmy jego sprawę w mediach, dzięki czemu Urząd Miasta wydał korzystną dla Sebastiana decyzję.

W omawianym roku dostarczaliśmy informacje na temat praktyki duchowej w więzieniu osobom piszącym prace magisterskie i licencjackie.

W 2013 r. dziesięciu wolontariuszy zapoczątkowało korespondencję z więźniami.

3. Pomoc beneficjentom

Za okres od stycznia do grudnia 2013 roku:

– Wydaliśmy na znaczki i opłaty pocztowe 2011,49 zł,

– Kupiliśmy artykuły żywnościowe, higieniczne, odzieżowe, lekarstwa, przedmioty codziennego użytku za kwotę 919,46 zł,

– Na karty telefoniczne wydaliśmy 288 zł,

– Noclegi dla więźnia 40 zł,

– Na książki wydaliśmy 56,3 zł,

– Na gazety i czasopisma wydaliśmy 1040,68 zł,

– Artykuły piśmienne kosztowały 304,05 zł,

– Usługi kserograficzne kosztowały 5,67 zł.

Oprócz przesyłek opłacanych bezpośrednio przez Stowarzyszenie paczki były również organizowane i wysyłane przez wolontariuszy, finansowane z ich prywatnych pieniędzy.


Dodatkowo, w 2013 roku z akcji 1% dla OPP Stowarzyszenie „Przebudzeni” otrzymało kwotę w wysokości 2.530,82zł.