Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

← Powrót do strony: Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Przebudzeni”

Styczeń – grudzień 2010 roku.

Spis treści:

  1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia
  2. Działalność – podstawowe środki i metody
  3. Pomoc beneficjentom

1. Ogólne uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Przebudzeni” liczy 27 członków. Są wśród nas są byli więźniowie, prawnik, psychoterapeuci, informatycy, studenci, przedstawiciele wolnych zawodów, rolnik i inne osoby. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane ostatniego dnia czerwca 2009 r. Swoją, wtedy jeszcze niestatutową, działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Działamy bezpośrednio na terenie miasta Wrocławia i Wołowa . Nasza działalność obejmuje również zakłady karne, do których więźniowie są przenoszeni, w omawianym roku były to więzienia w Kłodzku, Strzelinie, Goleniowie, Chełmie i Warszawie oraz w Kędzierzynie – Koźlu.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób: prezesa- Magdaleny Wroneckiej, skarbnika- Lidii Nowak i sekretarza- Michała Orlika. Stowarzyszenie działa w Zakładach Karnych. Naszym podstawowym celem jest działalność na rzecz więźniów (dotyczy to również ich rodzin) oraz pomoc skazanym w społecznej adaptacji po zakończeniu odbywania kary. W szczególności skupiliśmy się na kształtowaniu prospołecznych postaw wśród skazanych. Wspieraliśmy ich kontakt z kulturą, ich działalność twórczą, edukację publiczna, zorganizowaliśmy edukację prawną, zapobiegamy powrotowi do środowiska przestępczego skazanych.

W ramach wykonywania swoich zadań statutowych współpracujemy z organami i instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami prywatnymi.

2. Działalność – podstawowe środki i metody

Nasze cele realizujemy poprzez przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu więźniów przebywających w zakładach karnych: Raz w tygodniu na 2 godziny spotykamy się z więźniami we Wrocławiu i w Wołowie. Jest to grupa średnio 30 osób – w opisywanym okresie i ciągle się zmienia, ponieważ więźniowie wychodzą na wolność i są przenoszeni do innych zakładów karnych. Kontaktujemy się również drogą korespondencyjną i telefonicznie z osobami osadzonymi w pozostałych zakładach karnych.

Prowadzimy szkolenia, wykłady, organizujemy warsztaty i spotkania dla więźniów z zakresu działań objętych celami Stowarzyszenia. Prowadzimy stałe kursy medytacyjne, które wybitnie zmniejszają stres, zmuszają ludzi do przyjrzenia się przyczynom swoich zachowań. Zamiast spędzać czas wyroku walcząc z innymi więźniami albo z systemem, który ich osadził, więźniowie próbują przede wszystkim zmienić nastawienie mentalne, które jest przyczyną kłopotów w jakich się znaleźli. Zwracają się do wnętrza i pracują nad akceptacją sytuacji i unikaniem konfrontacji. Dla nich więzienie staje się miejscem odosobnienia, gdzie uczy się, jak sobie lepiej radzić w społeczeństwie po wyjściu na wolność. Medytacja uczy akceptacji i odpowiedzialności za swoje czyny, przeciwdziała recydywie. Stosujemy również muzykoterapię i warsztaty jogi.

Zorganizowaliśmy sesję fotograficzną dokumentującą kursy medytacyjne więźniów.

Organizujemy i przekazujemy wartościowe książki, filmy i czasopisma do użytku skazanych. W drugim półroczu ubiegłego roku kupiliśmy książki z socjologii – Elliota Aronsona: Wszyscy błądzą tylko nie ja ,wypożyczyliśmy z biblioteki miejskiej inne tytuły tego samego autora. Kupiliśmy: Kodeks karny, Wzory pism procesowych, Słownik informatyczny, Słowniki ogólne: z języka polskiego, dwujęzyczne oraz albumy. Korzystając z bibliotek miejskich pożyczamy dla więźniów książki z zakresu filozofii, psychologii i historyczne z ostatnich 100 lat. Dostarczamy również więźniom poradniki zdrowotne.

Przekazaliśmy do więzień wartościowe filmy zarówno dokumentalne jak i fabularne. Na spotkania przynosimy w 4 egzemplarzach Gazetę Wyborczą i sporadycznie inne dzienniki, Politykę i inne tygodniki takie jak: Newsweek, Wprost i Przegląd Tygodniowy, poradniki psychologiczne wydawane przez Politykę. Regularnie kupujemy dwutygodnik Komputer Świat- więźniowie uczą się w więziennym Studium Informatycznym.

Zrealizowaliśmy z udziałem więźniów we Wrocławiu i Wołowie projekt „Więzienie jako podmiot kultury-twórca kultury”. W ramach tego projektu nakręciliśmy przy ich uczestnictwie film „Dżwięki ciszy” przedstawiający więzienie jako miejsce, gdzie się realizuje ludzka potencja.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuację po odbyciu kary.

Oferujemy pomoc psychologiczną, prawną, finansową i edukacyjną skazanym. Na każdym spotkaniu rozważamy społeczne i psychologiczne uwarunkowania osób osadzonych i ich sytuację po odbyciu kary. Udzielamy porad prawnych za pośrednictwem adwokata-członka Stowarzyszenia. Regularnie korzystamy z pomocy prawnika z kancelarii radcy prawnego „Warsztat Prawa” w sytuacjach dotyczących spraw bytowych więźniow. Posyłamy na konta więźniów pieniądze( dary osób prywatnych), dostarczamy paczki żywnościowe, odzieżowe, higieniczne, artykuły piśmienne, znaczki, karty telefoniczne, lekarstwa, kartki świąteczne, koperty, artykuły codziennego użytku (gospodarstwa domowego i elektroniczne). Dostarczyliśmy podręczniki, materiały służące uzupełnieniu formalnego wykształcenia, w więzieniu można ukończyć liceum i Studium Informatyczne. Wyposażyliśmy pracownię plastyczną w Zakładzie Karnym we Wrocławiu w pędzle, ołówki, brystol, glinę. Ponadto poszczególnym osobom dostarczyliśmy farby, pędzle oraz materiały potrzebne przy pracach ręcznych takich jak rzeźba i rękodzieło.

Zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo z Ośrodka Wychowawczego w Jaszkotlu. Impreza odbyła się w klubie Ośrodek przy teatrze Capitol we Wrocławiu, poprowadzil ją były więzień. W części przeznaczonej dla dorosłych, w godzinach wieczornych i nocnych odbyła sie zbiórka pieniężna z przeznaczeniem na potrzeby więźniów.

Jesteśmy w stałym kontakcie i oferujemy pomoc finansową, prawną i wsparcie psychiczne skazanym, którzy ukończyli odbywanie kary. Dwóm osobom, które w omawianym okresie wyszły na wolność, zapewniliśmy środki do życia, miejsce pobytu dla jednej z nich oraz pomogliśmy drugiej osobie wyposażyć mieszkanie. Inni kontaktują się z nami telefonicznie. Trzej byli więźniowie zostali członkami Stowarzyszenia i aktywnie działają.

Pomagamy również rodzinom osób osadzonych i tych, które wyszły na wolność.

3. Pomoc beneficjentom

Za okres od stycznia do grudnia 2010 roku:

– Kupiliśmy artykuły plastyczne za kwotę 226,41 zł

– Wydaliśmy na znaczki, kartki i opłaty pocztowe 282,99 zł (oprócz tego dostaliśmy znaczki od osób prywatnych)

– Kupiliśmy artykuly żywnościowe, higieniczne i lekarstwa na kwotę 324,73 zł (oprócz tego paczki żywnościowe i higieniczne były wysyłane do zakładów karnych przez wolontariuszy)

– Usługi kserograficzne kosztowały 35,74 zł

– Na karty telefoniczne wydaliśmy 301 zł (oprócz tego karty telefoniczne były kupowane przez wolontariuszy)

– Fotografie kosztowały 46,86 zł

– Książki kosztowały 59,50 zł

– Artykuły piśmienne kosztowały 44,42 zł

– Opał (węgiel) dla osoby, która wyszła na wolność kosztował 300 zł

– Na gazety i czasopisma wydaliśmy 991,24 zł.


Dodatkowo, w 2010 roku z akcji 1% dla OPP Stowarzyszenie „Przebudzeni” otrzymało kwotę w wysokości 1.593,10zł.