Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

← Powrót do strony: Sprawozdania

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Przebudzeni                                     Wrocław, dnia 23.03.2013 r.

ul. Jelenia 38/29; 54-242 Wrocław

NIP: 894-297-83-42

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I Informacje ogólne.

1.      Stowarzyszenie Przebudzeni                                                                    

2.      Podstawowy przedmiot działalności: wspieranie osób przebywających w zakładach karnych

3.      Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS – 0000332605. Stowarzyszenie nie jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców.

4.      Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

5.      Przyjęty dla Stowarzyszenie okres obrotowy i podatkowy obejmuje 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

6.      Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

7.      Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, które wskazywałyby na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

II Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 1.    Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

 2.    Dla potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia: Składniki majątku o wartości poniżej 1000 PLN Stowarzyszenie zaliczka bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycie przekracza 500 PLN stowarzyszenie jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Składniki majątku o wartości początkowej 1000 – 3500 PLN Stowarzyszenie zaliczka do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku, spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 PLN Stowarzyszenie zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń Stowarzyszenie dokonuje metoda liniową.

 3.    Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości Stowarzyszenie wycenie w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.

 4.    Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów stowarzyszenie wycenia w cenach zakupu ustalonych przy stosowaniu metody FIFO.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 1.

1.      Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych

2.      Stowarzyszenie nie posiada prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

3.      Stowarzyszenie nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów.

4.      W podmiocie nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków lub budowli.

5.      Fundusz statutowy powstaje ze składek należnych i otrzymanych składek od członków Stowarzyszenia. Na koniec roku wykazuje się stan Funduszu Statutowego w kwocie składek należnych. Ponadto Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego uzyskującą przychody w ramach 1%.

6.      Stan funduszy własnych na zakończenie roku ubiegłego wyniósł 1 571,39 zł, stan na koniec roku 2012r. wyniósł 2 803,33zł.  Zwiększenia w bieżącym roku: 9 722,14 zł, zmniejszenia  8 490,20 zł. Stowarzyszenie osiągnęło zysk w kwocie 1 231,94 zł.

7.      Zysk zostanie przeznaczony na statutową działalność stowarzyszenia.

8.      Nie tworzono rezerw.

9.      Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości należności.

10.  Wszystkie zobowiązania są w okresie spłaty do jednego roku.

11.  Nie występują czynne oraz bierne rozliczenie międzyokresowe.

12.  Nie występują grupy zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

13.  Nie występują zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Stowarzyszenie gwarancje i poręczenia także wekslowe, nie występują gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2.

1.      Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie występują.

2.      Przychody określone statutem Stowarzyszenie uzyskało od swoich członków będących osobami fizycznymi w formie składek otrzymanych, oraz darowizn (dotacji) od osób fizycznych.

3.      Nie występują odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

4.      Nie występują odpisy aktualizujące wartość zapasów.

5.      Nie występuje działalność zaniechana, lub przewidziana do zaniechania w roku następnym oraz koszty, przychody i wyniki jej dotyczące.

6.      Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym nie zawiera różnic.

7.      Stowarzyszenie nie sporządza Rachunku Zysków i Strat a jedynie Rachunek Wyników.

8.      Nie  wytworzono środków trwałych w budowie oraz nie zaciągnięto zobowiązań celem ich sfinansowania.

9.      Nie poniesiono i nie planuje się nakładów na finansowe aktywa trwałe.

10.  Nie występuję zyski i straty nadzwyczajne.

11.  Nie dokonano operacji nadzwyczajnych.

12.  Koszty administracyjne stanowią w głównej mierze usługi komunikacyjne oraz telekomunikacyjne.

13.  Fundusz statutowy (składki i darowizny) został wykorzystany na działania w zakresie uzyskania pomocy prawnej i informacji związanych z celami działalności Stowarzyszenia.

14.  Nie występują znaczące tendencje zmian w przychodach, kosztach oraz składnikach majątku wraz ze źródłami jego finansowania.

2a

            Nie wyrażono żadnych pozycji bilansu w walutach obcych.

3

            Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do przeprowadzania Rachunku przepływów pieniężnych.

4.

1.      Nie zawarto umów nie uwzględnionych w bilansie.

2.      Stowarzyszenie nie zawierało umów / transakcji z podmiotami powiązanymi.

3.      Nie zawarto umów pożyczek i nie udzielono świadczeń o podobnych charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Stowarzyszeniem.

4.      Sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

5.

1.      Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie występują

2.      Znaczące zdarzenie po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym nie nastąpiły.

3.      Nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz oraz zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierają znaczący wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Stowarzyszenia.

4.      Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy zawarte są w bilansie i rachunku wyników.

6.

1.      Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

2.      Nie zawarto transakcji z podmiotami powiązanymi.

3.       Stowarzyszenie nie posiada udziałów w innych jednostkach.

4.      Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego i nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń z tego tytułu.

5.      Stowarzyszenie nie wchodzi w skład grupy kapitałowej jako jednostka zależna. Stowarzyszenie nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

6.      Nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.

7.      Nie występuję niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występuję informacje inne niż wymienione powyżej, które mogły wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.